ஸ்தோத்திரங்கள், mp3 பாடல்கள், காணொளிகள் போன்றவற்றை இலகுவாகக் கண்டுகொள்ள, உருவாக்கப்பட்ட தொகுப்பினைக் கீழே காணலாம்.

"இலகுவான தொகுப்புக்கள்" என்பதை சொடுக்குவதன்(Click) மூலம் அனைத்துத் தொகுப்புக்களையும் நீங்கள் காணலாம்:

|| * இலகுவான தொகுப்புக்கள் * ||


BEST VIEW : <1280x720 (over 1280x720 Resolution)
-*-*-*-*-*-

Wednesday, February 18, 2009

அறுபத்துநான்கு கலைகள்

நம்மில் பலர் 64 கலைகள் உண்டு என அறிந்திருப்பீர்கள். ஆனால் அவற்றின் பெயர்களை நீங்கள் அறிவீர்களா?

இதோ உங்களுக்காக அன்னை சரஸ்வதி அருளும் அறுபத்துநான்கு கலைகளும்......

அறுபத்துநான்கு கலைகள்:

1 - அக்கர இலக்கணம்
2 - இலிகிதம்
3 - கணிதம்
4 - வேதம்
5 - புராணம்
6 - வியாகரணம்
7 - நீதி சாஸ்திரம்
8 - சோதிட சாஸ்திரம்
9 - தரும சாஸ்திரம்

10 - யோக சாஸ்திரம்
11 - மந்திர சாஸ்திரம்
12 - சகுன சாஸ்திரம்
13 - சிற்ப சாஸ்திரம்
14 - வைத்திய சாஸ்திரம்
15 - உருவ சாஸ்திரம்
16 - இதிகாசம்
17 - காவியம்
18 - அலங்காரம்
19 - மதுரபாடனம்
20 - நாடகம்

21 - நிருத்தம்
22 - சக்தபிரமம்
23 - வீணை
24 - வேணு
25 - மிருதங்கம்
26 - தாளம்
27 - அத்திர பரீஷை
28 - கனக பரீஷை
29 - இரத பரீஷை
30 - கஜ பரீஷை

31 - அசுவ பரீஷை
32 - இரத்தின பரீஷை
33 - பூ பரீஷை
34 - சங்கிராம இலக்கணம்
35 - மல்யுத்தம்
36 - ஆகருஷணம்
37 - உச்சாடனம்
38 - வித்துவேஷணம்
39 - மதன சாஸ்திரம்
40 - மோகனம்

41 - வசீகரணம்
42 - இரசவாதம்
43 - காந்தர்வவாதம்
44 - பைபீலவாகம்
45 - கௌத்துகவாதம்
46 - தாது வாதம்
47 - காருடம்
48 - நாட்டம்
49 - முட்டி
50 - ஆகாயப் பிரவேசம்

51 - ஆகாயமனம்
52 - பாகாயப் பிரவேசம்
53 - அதிரிச்சயம்
54 - இந்திர ஜாலம்
55 - மகேந்திர ஜாலம்
56 - அக்கினித் தம்பம்
57 - ஜலஸ்தம்பம்
58 - வாயுத் தம்பம்
59 - திட்டித் தம்பம்
60 - வாக்குத் தம்பம்

61 - சுக்கிலத் தம்பம்
62 - கன்னத் தம்பம்
63 - கட்கத்தம்பம்
64 - அவத்தைப் பிரயோகம்.

( நன்றி : மயூரமங்கலம் )

search tags: 64kalaigal, அறுபத்துநான்கு கலைகள், ஆயகலைகள்

No comments:

Post a Comment

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin