ஸ்தோத்திரங்கள், mp3 பாடல்கள், காணொளிகள் போன்றவற்றை இலகுவாகக் கண்டுகொள்ள, உருவாக்கப்பட்ட தொகுப்பினைக் கீழே காணலாம்.

"இலகுவான தொகுப்புக்கள்" என்பதை சொடுக்குவதன்(Click) மூலம் அனைத்துத் தொகுப்புக்களையும் நீங்கள் காணலாம்:

|| * இலகுவான தொகுப்புக்கள் * ||


BEST VIEW : <1280x720 (over 1280x720 Resolution)
-*-*-*-*-*-

Tuesday, May 26, 2009

விநாயகர் சதுர்த்தி பூஜை மந்திரங்கள்விநாயகர் சதுர்த்திப் பூஜை மந்திரங்கள் :


விநாயகப் பெருமானுக்குரிய அங்க பூஜைக்குரிய நாமங்களும் அந்தந்த நாமங்களுக்குரிய அங்கங்களும்: ( இந்த நாமங்களை ஒவ்வொன்றாகச் சொல்லி பத்ரம், புஷ்பம், அறுகு ஆகியவற்றுள் ஏதாவதொன்றினால் அந்தந்த அங்கங்களில் அர்ச்சிக்க வேண்டும்)

ஓம் பார்வதீ நந்தநாய நம : - பாதௌ பூஜயாமி - கால்கள்

ஓம் கணேசாய நம : - குல்பௌ பூஜயாமி - கணுக்கால்கள்

ஓம் ஜகத் தாத்ரே நம : - ஜங்கே பூஜயாமி - பாதத்துக்கு மேல்

ஓம் ஜகத் வல்லபாய நம : - ஜானுனீ பூஜயாமி - முழங்கால்

ஓம் உமாபுத்ராய நம : - ஊரூ பூஜயாமி - தொடை

ஓம் விகடாய நம : - கடிம் பூஜயாமி - இடுப்பு

ஓம் குஹாக்ரஜாய நம : - குஹ்யம் பூஜயாமி - மறைவிடம்

ஓம் மஹத்தமாய நம : - மேட்ரம் பூஜயாமி - ஆண்குறி

ஓம் நாதாய நம : - நாபிம் பூஜயாமி - தொப்பூள்

ஓம் உத்தமாய நம : - உதரம் பூஜயாமி - வயிறு

ஓம் விநாயகாய நம : - வஷம் பூஜயாமி - மார்பு

ஓம் பாஸச்சிதே நம : - பார்ஸ்வௌ பூஜயாமி - இருபக்கங்கள்

ஓம் ஹேரம்பாய நம : - ஹ்ருதயம் பூஜயாமி - இதயம்

ஓம் கபிலாய நம : - கண்டம் பூஜயாமி - கழுத்து

ஓம் ஸ்கந்தாக்ரஜாய நம : - ஸ்கந்தௌ பூஜயாமி - தோள்கள்

ஓம் ஹரஸுதாய நம : - ஹஸ்தான் பூஜயாமி - முன்கைகள்

ஓம் ப்ரஹ்மசாரிணே நம : - பாஹுன் பூஜயாமி - மேற்கைகள்

ஓம் ஸுமுகாய நம : - முகம் பூஜயாமி - முகம்

ஓம் ஏகதந்தாய நம : - தந்தௌ பூஜயாமி - தந்தங்கள்

ஓம் விக்கினநேத்ரே நம : - நேத்ரே பூஜயாமி - கண்கள்

ஓம் சூர்ப்பகர்ணாய நம : - கர்ணௌ பூஜயாமி - காதுகள்

ஓம் பாலசந்த்ராய நம : - பாலம் பூஜயாமி - நெற்றி

ஓம் நாகாபரணாய நம : - நாஸிகாம் பூஜயாமி - மூக்கு

ஓம் கிரந்தனாய நம : - சுபுகம் பூஜயாமி - மோவாய்

ஓம் ஸ்தூலௌஷ்டாய நம : - ஒஷ்டௌ பூஜயாமி - மேலுதடு

ஓம் களன்மதாய நம : - கண்டௌ பூஜயாமி - கழுத்து

ஓம் கபிலாய நம : - கசான் பூஜயாமி - இடுப்பு

ஓம் சிவப்ரியாய நம : - சிரம் பூஜயாமி - தலை

ஓம் ஸர்வமங்களஸுதாய நம : - ஸர்வாண்யங்காணி பூஜயாமி - எல்லா அங்கங்களும்.


விநாயக பத்ர பூஜைக்குரிய இருபத்தொரு நாமங்களும், அவற்றுக்குரிய பத்திரங்களும்:

ஓம் உமாபுத்ராய நம : - மாசீபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - மாசிப்பச்சை

ஓம் ஹேரம்பாய நம : - ப்ருஹதீபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - கண்டங்கத்தரி

ஓம் லம்போதராய நம : - பில்வபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - வில்வம்

ஓம் த்விரதானனாய நம : - தூர்வாம் சமர்ப்பயாமி - அறுகம்புல்

ஓம் தூமகேதவே நம : - துர்தூரபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - ஊமத்தை

ஓம் ப்ருஹதே நம : - பதரீபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - இலந்தை

ஓம் அபவர்க்கதாய நம : - அபாமார்க்கபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - நாயுருவி

ஓம் த்வைமாதுராய நம : - துளசீபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - துளசி

ஓம் கிரந்தனாய நம : - சூதபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - மாவிலை

ஓம் கபிலாய நம : - கரவீரபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - அலரி

ஓம் விஷ்ணுஸ்துதாய நம : - விஷ்ணுக்ராந்தபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - விஷ்ணுகிராந்தி

ஓம் வடவே நம : - தாடிமீபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - மாதுளை

ஓம் அமலாய நம : - ஆமலகீபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - நெல்லி

ஓம் மஹதே நம : - மருவகபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - மருக்கொழுந்து

ஓம் ஸிந்தூராய நம : - ஸிந்தூரபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - நொச்சி

ஓம் கஜாநநாய நம : - ஜாதீபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - மல்லிகை

ஓம் கண்டகளன்மதாய நம : - கண்டலீபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - வெள்ளெருக்கு

ஓம் சங்கரீப்ரியா நம : - சமீபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - வன்னி

ஓம் ப்ருங்கராஜத்கடாய நம : - ப்ருங்கராஜபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - கரிசலாங்கண்ணி

ஓம் அர்ஜுனதந்தாய நம : - அர்ஜுனபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - வெண்மருது

ஓம் அர்க்கப்ப்ரபாய நம : - அர்க்கபத்ரம் சமர்ப்பயாமி - எருக்கு


விநாயக புஷ்ப பூஜைக்குரிய இருபத்தொரு நாமங்களும் அவற்றுக்குரிய புஷ்பங்களும்:

ஓம் பஞ்சாஸ்ய கணபதியே நம : - புந்நாக புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - புன்னை

ஓம் மஹாகணபதியே நம : - மந்தார புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - மந்தாரை

ஓம் தீர கணபதயே நம : - தாடிமீ புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - மாதுளை

ஓம் விஷ்வக்ஸேன கணபதயே நம : - வகுள புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - மகிழ்

ஓம் ஆமோத கணபதயே நம : - அமருணாள புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - வெட்டிவேர்

ஓம் ப்ரமத கணபதயே நம : - பாடலீ புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - பாதிரி

ஓம் ருத்ர கணபதயே நம : - த்ரோண புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - தும்பை

ஓம் வித்யா கணபதயே நம : - துர்த்தூர புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - ஊமத்தை

ஓம் விக்ன கணபதயே நம : - சம்பக புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - செண்பகம்

ஓம் துரித கணபதயே நம : - ரஸால புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - மா

ஓம் காமிதார்த்தப்ரத கணபதயே நம : - கேதகீ புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - தாழை

ஓம் ஸம்மோஹ கணபதயே நம : - மாதவீ புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - முல்லை

ஓம் விஷ்ணு கணபதயே நம : - ஸம்யாக புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - கொன்றை

ஓம் ஈச கணபதயே நம : - அர்க்க புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - எருக்கு

ஓம் கஜாஸ்ய கணபதயே நம : - கல்ஹார புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - செங்கழுநீர்

ஓம் ஸர்வஸித்தி கணபதயே நம : - ஸேவந்திகா புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - செவ்வந்தி

ஓம் வீர கணபதயே நம : - பில்வ புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - வில்வம்

ஓம் கந்தர்ப்ப கணபதயே நம : - கரவீர புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - அலரி

ஓம் உச்சிஷ்ட கணபதயே நம : - குந்த புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - குண்டுமல்லி

ஓம் ப்ரஹ்ம கணபதயே நம : - பாரிஜாத புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - பவளமல்லி

ஓம் ஜ்ஞான கணபதயே நம : - ஜாதீ புஷ்பம் சமர்ப்பயாமி - மல்லிகை


விநாயகரின் இருபத்தொரு அறுகம்புல் அர்ச்சனைக்குரிய நாமங்கள்: (அறுகம்புல் இரண்டிரண்டாக அர்ச்சிக்க வேண்டும்.)

ஓம் கணாதிபாய நம:

ஓம் பாசாங்குசதராய நம:

ஓம் ஆகுவாஹனாய நம:

ஓம் விநாயகாய நம:

ஓம் ஈசபுத்ராய நம:

ஓம் ஸர்வஸித்திப்ரதாய நம:

ஓம் ஏகதந்தாய நம:

ஓம் இபவக்த்ராய நம:

ஓம் மூஷிகவாஹனாய நம:

ஓம் குமாரகுரவே நம:

ஓம் கபிலவர்ணாய நம:

ஓம் ப்ரஹ்மசாரிணே நம:

ஓம் மோதகஹஸ்தாய நம:

ஓம் ஸுரஸ்ரேஷ்டாய நாம:

ஓம் கஜநாஸிகாய நம:

ஓம் கபித்தபலப்ப்ரியாய நம:

ஓம் கஜமுகாய நம:

ஓம் ஸுப்ரஸன்னாய நம:

ஓம் ஸுராக்ரஜாய நம:

ஓம் உமாபுத்ராய நம:

ஓம் ஸ்கந்தப்ப்ரியாய நம:


பத்ரபூஜை, புஷ்பபூஜை முதலியவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் பத்ரபுஷ்பங்களும், நாமங்களும் வெவ்வேறு புத்தகங்களில் வெவ்வேறு விதமாகக் காணப்படும்.

இருபத்தொரு பத்திரங்களுரைக்கும் தமிழ்ப்பாடலொன்றைக் கீழே காணலாம்.

மேதகு மாசிப்பச்சை நறுங்கையாந் தகரை
வில்வமுட னூமத்தை நொச்சி நாயுருவி
ஏதமில் கத்தரி வன்னி அலரிகாட் டாத்தி
எருக்குமரு துடன்மால்பே ரியம்பு காந்தி
மாதுளையே உயர்தேவ தாருமரு நெல்லி
மன்னுசிறு சண்பகமே கெந்தளி பாதிரியே
ஓதரிய அறுகிவையோர் இருபத் தொன்றும்
உயர்விநா யகசதுர்த்திக் குரைத்திடுபத் திரமே.


இப்பதிவோடு தொடர்புடைய பதிவு : விநாயக சதுர்த்தி விரதம்


நன்றி : விநாயக ஸ்தோத்திரங்கள்search tags : Vinayagar Sthothiram, Vinayagar Manthiram, Vinayagar Naamam, Vinayagar, Ganapathy, Ganapaty, Viratham, Sathurthi, விநாயகர் மந்திரங்கள், விநாயகர் ஸ்தோத்திரம், விநாயகர் நாமங்கள், கணபதி, விரதங்கள், சதுர்த்தி

1 comment:

தமிழர்ஸ் - Tamilers said...

வாழ்த்துகள்!

உங்களது பதிவு தமிழர்ஸின் முதல் பக்கத்தில் பப்ளிஷ் ஆகிவிட்டது.

உங்கள் வருகைக்கு நன்றி,

அப்படியே ஓட்டுபட்டையை நிறுவி விட்டால் இன்னும் நிறைய ஓட்டுகள் கிடைக்கும்.

நன்றி
தமிழ்ர்ஸ்

Post a Comment

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin