ஸ்தோத்திரங்கள், mp3 பாடல்கள், காணொளிகள் போன்றவற்றை இலகுவாகக் கண்டுகொள்ள, உருவாக்கப்பட்ட தொகுப்பினைக் கீழே காணலாம்.

"இலகுவான தொகுப்புக்கள்" என்பதை சொடுக்குவதன்(Click) மூலம் அனைத்துத் தொகுப்புக்களையும் நீங்கள் காணலாம்:

|| * இலகுவான தொகுப்புக்கள் * ||


BEST VIEW : <1280x720 (over 1280x720 Resolution)
-*-*-*-*-*-

Wednesday, June 10, 2009

விஷ்ணு தொகுப்பு
இந்து முரசில் பதியப்பட்ட, அனைத்து விஷ்ணு பகவான் சம்பந்தபட்ட ஸ்தோத்திரங்கள், mp3 பாடல்கள், காணொளிகள் ஆகியவற்றின் இலகுவாக்கப்பட்ட தொகுப்பினை இங்கே நீங்கள் காணலாம்:-
( 'செல்க' என்பதன் மீது சொடுக்கவும்.[Click செய்யவும்] )* ஸ்தோத்திரம் *

விரைவில்


* mp3 பாடல்கள் *

கண்ணன் mp3 பாடல்கள்-1 : செல்க


* காணொளி *

விரைவில்


search tags : Lord Kanna, Lord vishnu, Narayana, mp3, விஷ்ணு, கண்ணன், நாராயணன்

No comments:

Post a Comment

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin